Условия за използване

 • I. Общи разпоредби

  Моля прочетете внимателно настоящите Условия за използване преди да използвате Фитнес Център КЕА СПОРТ (по-отдолу наричан като “КЕА СПОРТ”). Тези условия представляват ДОГОВОР между Вас и КЕА СПОРТ, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите условия за ползване имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и КЕА СПОРТ.

  Чрез достъпа до (зареждането на) сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите условия за ползване и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия за ползване по-долу, моля, не използвайте КЕА СПОРТ. Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични и нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват правилата за ползване на форумите. КЕА СПОРТ не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

 • II. Основни понятия

  По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва КЕА СПОРТ. “УСЛУГА/и” на сайта включват:

  – достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  – участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
  – създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрации. “ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което КЕА СПОРТ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги.

  “ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 • III. Авторски права

  Съдържанието на уеб страницата на КЕА СПОРТ е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на КЕА СПОРТ освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на КЕА СПОРТ на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на КЕА СПОРТ за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, не търговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

  Точност и истинност на информацията

  Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. КЕА СПОРТ не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. КЕА СПОРТ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. КЕА СПОРТ се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупреди всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях КЕА СПОРТ не носи отговорност.

  Гаранции

  Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но неограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. КЕА СПОРТ не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребатана тази услуга, дори ако КЕА СПОРТ е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на КЕА СПОРТ в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

  Лична и некомерсиална употреба на информацията

  Сайтът на КЕА СПОРТ е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на КЕА СПОРТ и този уеб сайт.

  Защита на авторските права

  КЕА СПОРТ е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.kea-sport.com,  www.kea-sport.eu и www.kea-sport.bg са собственост на КЕА СПОРТ. Автор на всички публикации и материали в сайта е КЕА СПОРТ. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на email-ите, посочени в раздел Контакти, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на КЕА СПОРТ и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.kea-sport.com, www.kea-sport.eu и www.kea-sport.bg притежава КЕА СПОРТ. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на КЕА СПОРТ. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на www.kea-sport.com, www.kea-sport.eu и www.kea-sport.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

  Линкове към други уеб страници и сайтове

  С цел да улесни достъпа Ви КЕА СПОРТ може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Уеб страниците на www.kea-sport.com, www.kea-sport.eu и www.kea-sport.bg могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници. Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като КЕА СПОРТ няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях. В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

  Забранена и непозволена употреба

  При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на КЕА СПОРТ или неговите партньори, за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.

 • IV. Органичаване на отговорността

  КЕА СПОРТ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя без гаранция от страна на КЕА СПОРТ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

  – КЕА СПОРТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
  – КЕА СПОРТ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
  – КЕА СПОРТ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 • V. Промени

  КЕА СПОРТ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Условията за ползване.